Chương trình biểu diễn nghệ thuật Với Đảng Vẹn Tròn Tin Yêu 2016