Đảng đã cho ta mùa Xuân - Thùy Dương, Phương Thủy, Như Quỳnh và Vũ đoàn Army