LỜI ĐẢNG - HIỆU TRIỆU TRÁI TIM

LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI” 

Bài hát : Lời đảng - Hiệu triệu trái tim 

Sáng tác: Hồng Ngọc 

Biểu diễn: Hồng Duyên + Bùi Tuấn Ngọc và tốp múa